Algemene voorwaarden T&F Camps / SportInspiration B.V.

T&F Camps / SportInspiration B.V.
Praam 109
1186 TC Amstelveen
T: + 31 (0)88 – 7767950 / + 31 (0)88 – 7767900

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘Algemene Voorwaarden’, hebben de volgende begrippen de hierachter vermelde betekenissen:
1.2 “T&F Camps” maakt onderdeel uit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SportInspiration B.V.”, gevestigd te Amstelveen en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Hierna te noemen ‘T&F Camps’.
1.3 Voor T&F Camps heeft SportInspiration deze onderliggende Algemene Voorwaarden gemaakt. Alleen deze T&F Camps Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en niet de Algemene Voorwaarden van SportInspiration B.V.
1.4 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen T&F Camps en Opdrachtgever deelneemt aan een kamp of reis van T&F Camps.
1.5 “Inschrijfformulier”: het formulier dat deel uitmaakt van de internetsite www.tfcamps.nl van T&F Camps en waarmee Opdrachtgever d deelnemer aanmeldt voor een kamp of reis. .
1.6 “Opdrachtgever”: De natuurlijke of rechtsperso(o)nen die de Overeenkomst met T&F Camps aangaat / aangaan.
1.7 “Overeenkomst”: Een overeenkomst tussen T&F Camps en Opdrachtgever ter zake van één of meer door T&F Camps ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.8 “Reissom”: de totale prijs van de door T&F Camps – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten, inclusief BTW

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door T&F Camps gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst of nadere overeenkomsten
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door T&F Camps uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien T&F Camps daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of de wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van T&F Camps zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het Inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd aan T&F Camps. Na ontvangst van het Inschrijfformulier ontvangt Opdrachtgever van T&F Camps een inschrijfbevestiging.
3.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de ouders(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) van Deelnemer voorafgaande aan de aanmelding van Deelnemer toestemming heb een verleend voor deelname aan het kamp en/of reis.

4 Betaling
4.1 Betaling vindt plaats direct bij inschrijving na het invullen van het Inschrijfformulier.

5 Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van T&F Camps ter
bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke T&F Camps nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op de accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die – naar uitsluitend oordeel van T&F Camps – hinder of overlast kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door T&F Camps in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door T&F Camps van (voortzetting van) het kamp en/of de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.3 Deelnemer en Opdrachtgever stemmen toe dat foto’s gemaakt tijdens het kamp en/of reis door de staff van T&F Camps met daarop de herkenbare afbeeldingen van Deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden, gebruikt mogen worden. Onder promotionele doeleinden worden in elk geval, maar niet uitsluitend verstaan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, T&F Camps sociaal media sites en internetsite.

6 Aansprakelijkheid van T&F Camps
6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de
Deelnemer c.q. Opdrachtgever.
T&F Camps aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van T&F Camps – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer c.q. Opdrachtgever, al dan niet in bewaring gegeven aan de staff van T&F Camps, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 T&F Camps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door T&F Camps bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 T&F Camps aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door T&F Camps zelf of behoudens opzet of grove schuld van T&F Camps – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer.
Deelnemer/Opdrachtgever dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder
Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal T&F Camps de gegevens van de betreffende vervoerder verstrekken.
6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van T&F Camps beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheids-) verzekering(en) aanspraak bestaat, inbegrepen het eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere (buiten-) contractuele aansprakelijkheid beperkt tot het door T&F Camps voor de desbetreffende Overeenkomst ontvangen bedrag.
6.5 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

7 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is – naast de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) – hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor T&F Camps en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelneer of Opdrachtgever
7.2 Opdrachtgever zal T&F Camps en door haar ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer en/of Opdrachtgever van faciliteiten en/of diensten ingevolge van de Overeenkomst.

8 Overmacht/Wijziging/Annulering T&F Camps
8.1 Indien T&F Camps in verband met gewichtige omstandigheden die zij onverwijld aan
Opdrachtgever meedeelt geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is T&F Camps gerechtigd een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief voor het kamp of de reis aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever c.q. Deelnemer is gehouden, behoudens het bepaalde in artikel 8.4
8.2 Onder gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel worden mede begrepen overmacht en onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een kamp of reis. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 75% van het maximaal aantal deelnemers per kamp/reis.
8.3 In geval van onvoldoende deelname aan een kamp of reis zal T&F Camps Opdrachtgever ten minste twee weken voor aanvang van het kamp of de reis informeren over het alternatief van het kamp of de reis, dan wel de opzegging van de Overeenkomst.
8.4 In geval van opzegging van de Overeenkomst door T&F Camps, heeft Opdrachtgever recht op de teruggave dan wel kwijtschelding van de Reissom, of indien de reis al ten dele is genoten, van een evenredig deel hiervan.
8.5 T&F Camps is gerechtigd de Overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld medegedeelde omstandigheden. De Opdrachtgever kan de wijziging afwijzen. Daarnaast is T&F Camps gerechtigd de Overeenkomst op niet- wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld medegedeelde omstandigheden, waarbij de Opdrachtgever de wijziging slechts dan kan afwijzen als de wijziging hem nadeel van geringe betekenis oplevert.

9 Annulering door Opdrachtgever
9.1 Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen aan Opdrachtgever in rekening gebracht en opdrachtgever is verplicht deze te voldoen:
9.2.1 Annulering van de inschrijving tot 1 april van het betreffende kalenderjaar € 50,00 administratiekosten
9.2.2 Annulering van de inschrijving vanaf 1 april van het betreffende kalenderjaar: de gehele Reissom
9.3 In geval van annulering is Opdrachtgever tot zeven dagen voor de aanvang van het kap of de reis gerechtigd een andere persoon in dezelfde leeftijdscategorie en die overigens aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoen in plaats van Deelnemer te doen stellen. De overdracht vindt plaats door een hierop gerichte overeenkomst met de derde en een schriftelijk mededeling hiervan door de Opdrachtgever aan T&F Camps. Er worden dan € 50,00 administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van de Reissom en de administratiekosten.

10 Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
10.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot vier weken voor aanvang van het kamp of de reis additionele wijzigingen in zijn reservering te laten aanbrengen. Een wijziging die inhoudt het afsluiten van een reis- ongevallenverzekering kan tot een dag voor de aanvang van het kamp of de reis worden afgesloten. Voor iedere wijziging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

11 Gevonden voorwerpen
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kamp en/of reis nog veertien dagen door T&F Camps bewaard. Na het verstrijken van deze periode is T&F Camps gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel .

12 Verzekering Deelnemer
12.1 T&F Camps adviseert de Opdrachtgever en/of Deelnemer voor Deelnemer een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten gedurende de periode van het kamp en/of reis. 12.2 De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van deze verzekeringen ligt volledig in handen van de Opdrachtgever.

13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.